All about Christmas... #2

Gosto do Natal.
Gosto do Starbucks.
Gosto muito disto!